Pierwsza inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – cz. II


W dniu 17 kwietnia 2019 roku, podczas konferencji prasowej na stacji kolejowej w Jeleśni przedstawiciele Stowarzyszenia „Kolej Beskidzka” poinformowali o podjęciu inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców w województwach śląskim i małopolskim, dotyczącej rewitalizacji linii kolejowej nr 97 Żywiec – Sucha Beskidzka.

Fot. M.Kisiel

Celem podjętej przez mieszkańców inicjatywy było przedłożenie obu sejmikom wojewódzkim projektu uchwały, w myśl której radni województw wystosują apel do zarządów województw, w którym zwrócą się z wnioskiem dotyczącym uwzględnienia przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 Żywiec – gr. województwa – Sucha Beskidzka” jako inwestycji kluczowej do realizacji przez województwa w perspektywie finansowej 2021-2027 ze środków Unii Europejskiej.

Aby projekt uchwały wszedł do porządku obrad sejmiku i został poddany pod głosowanie konieczne było zabranie pod nim co najmniej tysiąc podpisów mieszkańców każdego województwa.

Zbiórka podpisów w województwie śląskim zakończyła się w czerwcu 2019 roku. Projekt następnie został przyjęty jednogłośnie Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/12/13/2019 z dnia 2019-08-26.

Województwo małopolskie potrzebowało aż sześciu miesięcy na przeanalizowanie projektu uchwały, dlatego zbiórka podpisów pod projektem w województwie małopolskim może rozpocząć się dopiero teraz.

Stowarzyszenie „Kolej Beskidzka” w najbliższym czasie będzie zbierało głosy poparcia pod inicjatywą w województwie małopolskim. Stowarzyszenie zwraca się do mieszkańców województwa małopolskiego o przyłączenie się do inicjatywy poprzez pobranie list poparcia ze strony internetowej organizacji ( www.kolejbeskidzka.pl ) oraz ich odesłanie wraz z podpisami poparcia na adres stowarzyszenia, które inicjatywę koordynuje.

Podejmowana przez mieszkańców inicjatywa jest pierwszą tego typu aktywnością społeczną zarówno w województwie śląskim jak i małopolskim.

Konieczność rewitalizacji linii Żywiec – Sucha Beskidzka jest sygnalizowana od lat. Jej znaczenie dla rozwoju regionu znajduje szerokie odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych województw, jednak kiedy przychodzi czas decyzji dotyczących naboru inwestycji, władze linię Żywiec – Sucha Beskidzka konsekwentnie pomijają. Sprzeciwiamy się temu, gdyż uważamy, że mieszkańcy Polski lokalnej, tej oddalonej od aglomeracji, nie mogą być dłużej pomijani przy rozdzielaniu środków unijnych. Zasługują, jak cała reszta mieszkańców regionu, by być beneficjentami środków pomocowych. Jako organizacja społeczna zrobiliśmy właściwie wszystko, co byliśmy w stanie zrobić, aby uskutecznić proces rewitalizacji linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka. Skoro jednak te działania i nasza aktywność nie są słyszane, chcemy aby radni usłyszeli głos mieszkańców i z tym głosem się zmierzyli wystosowując apel lub go odrzucając” – powiedział Hubert Maślanka – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Kolej Beskidzka”.

W toku prac nad projektem uchwały stowarzyszenie analizowało różne warianty jej treści, niemniej z uwagi na fakt, że na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze nowej tzw. ustawy wdrożeniowej, uznano, że jedyną możliwą jest uchwała intencyjna. Stowarzyszenie podkreśla jednak, że niezależnie od tego, co zdecydują radni województwa, organizacja będzie bacznie obserwować wdrażanie polityki rozwoju na lata 2021-2027, w szczególności opracowanie list inwestycji regionalnych.

Stowarzyszenie przypomina, że w styczniu 2019 r. PKP PLK S.A. zakończyły opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla rewitalizacji linii Żywiec – Sucha Beskidzka. W ramach opracowania nakreślono zakres przyszłych prac, oszacowano jego koszty oraz wydano decyzję środowiskową, określającą wymagania, jakie przyszła inwestycja musi uwzględniać w stosunku do środowiska naturalnego. Opracowanie studium wykonalności odbyło się na mocy porozumienia, które zostało zawarte między Stowarzyszeniem „Kolej Beskidzka”, siedmioma samorządami powiatów żywieckiego oraz suskiego, przez które linia przebiega oraz PKP PLK S.A. Na mocy porozumienia PKP PLK S.A. opracowały studium wykonalności, a samorządy lokalne partycypowały w jego kosztach.