Rozdział I. Postanowienia ogólne

 • 1

Stowarzyszenie „Kolej Beskidzka”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

 • 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Żywiec (kod pocztowy 34-300).

 • 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego i małopolskiego oraz subregionów: PL-216 i  PL-225 (według Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych NUTS 3.).

 • 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 • 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 • 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 • 7

Celami stowarzyszenia są:

 1. prowadzenie działalności w zakresie przywrócenia znaczenia linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka w systemie publicznego transportu zbiorowego subregionu śląsko-małopolskiego, w szczególności przywrócenia regularnych pasażerskich połączeń kolejowych a także poprawy stanu technicznego przedmiotowej linii kolejowej;
 2. prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania dezintegracji społecznej i wykluczeniu społecznemu na skutek zmniejszenia dostępności komunikacyjnej mieszkańców oraz ograniczenia ich mobilności;
 3. prowadzenie działalności w zakresie promowania idei zrównoważonego rozwoju gospodarczego w wymiarze zrównoważonego transportu poprzez promowanie kolejowego transportu zbiorowego i zwiększania jego udziału w systemie transportu zbiorowego a także zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej zrównoważonego transportu zbiorowego;
 4. prowadzenie działalności w zakresie promocji walorów krajobrazowych Żywiecczyzny, zwiększenia dostępności turystycznej regionu.
 • 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. podejmowanie działań administracyjno-prawnych w stosunku do organów administracji publicznej oraz innych podmiotów, w szczególności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, PKP PLK S.A., Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zmierzających do podjęcia decyzji dotyczącej poprawy stanu technicznego linii kolejowej na  odcinku Sucha Beskidzka – Żywiec, w szczególności przy współudziale środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 2. podejmowanie działań w stosunku do podmiotów odpowiedzialnych za organizowanie przewozów pasażerskich w regionie, w szczególności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Koleje Śląskie Sp. z o.o., zmierzających do podjęcia decyzji o organizowaniu przewozów pasażerskich na linii kolejowej na  odcinku Sucha Beskidzka – Żywiec;
 3. monitorowanie stanu realizacji przez odpowiednie organy instrumentów polityki rozwoju regionalnego w zakresie transportu publicznego, w szczególności realizowanych przez Komisję Europejską, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, PKP PLK S.A, związany z zapewnieniem środków finansowych na poprawę stanu technicznego linii kolejowej na  odcinku Sucha Beskidzka – Żywiec;
 4. pozyskiwanie darowizn i dotacji na cele statutowe, w szczególności poprzez realizowanie zadań publicznych zleconych w trybie konkursowym;
 5. organizowanie niedochodowych działań promocyjnych związanych z promowaniem połączeń kolejowych oraz znaczenia transportu kolejowego;
 6. prowadzenie strony internetowej: www.kolejbeskidzka.pl oraz profilu społecznościowego: www.facebook.com/kolejbeskidzka, publikowanie informacji zwianych z działalnością stowarzyszenia, współpraca z mass mediami branżowymi oraz lokalnymi;
 7. współpraca z organizacjami turystycznymi oraz przedsiębiorcami świadczącymi usługi turystyczne oraz transportowe w regionie w zakresie podniesienia turystycznej dostępności regionu;
 8. udział w konsultacjach społecznych oraz współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie polityki transportowej w regionie oraz na poziomie lokalnym, w szczególności konsultowanie opracowywanych planów transportowych.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

 • 9
 • 10
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację przystąpienia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 • 11
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 • 12
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
 • 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 • 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.
 • 15
 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 • 16
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 3. b) wykluczenia przez Zarząd:

– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,

– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

 1. c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 • 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. a) Walne Zebranie Członków,
 2. b) Zarząd,
 3. c) Komisja Rewizyjna.
 • 18
 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 • 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 • 20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

 • 21
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, zwanych dalej Walnym Zebraniem.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 6. z własnej inicjatywy,
 7. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 8. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane
 • 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 • podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

 • 23
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 2 osób, prezesa i wiceprezesa.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 2. Członkiem Zarządu może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

 • 25
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 4. b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia  publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 • 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

 1. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 3. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 4. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
 5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

 • 27
 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
 2. składki członkowskie,
 3. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
 4. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 2. Całość dochodu przeznacza się na działalność statutową Stowarzyszenia związaną z prowadzeniem działalności pożytku publicznego.
 3. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
 4. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 5. Zabronione jest wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 6. Zabronione jest dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Sposób reprezentacji

 • 28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest odrębnie Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

 • 29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 • 30
 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.