Podpisanie porozumienia


W dniu dzisiejszym (03/03/2016), w Starostwie Powiatowym w Żywcu doszło do podpisania porozumienia w sprawie wykonania Studium Wykonalności dla rewitalizacji linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka.

Porozumienie1

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy PKP PLK S.A., samorządami lokalnymi, przez teren których przebiega linia oraz Stowarzyszeniem „Kolej Beskidzka”. W uroczystym spotkaniu, zorganizowanym przez Powiat Żywiecki udział wzięli Starości Powiatu Żywieckiego, Burmistrzowie Żywca oraz Suchej Beskidzkiej, wójtowie gmin, przedstawiciele PKP PLK S.A oraz licznie zebrani goście, w tym przedstawiciele urzędów marszałkowskich. Uzgodnienia ostatecznego kształtu porozumienia i zasad jego współfinansowania trwało ponad 8 miesięcy a zostało zainicjowane spotkaniem przedstawicieli stowarzyszenia z zarządem PKP PLK S.A. w marcu 2015 r. Od tego czasu trwały uzgodnienia modelu finansowania dokumentu oraz udziału samorządów w pracach nad dokumentem.

Na mocy porozumienia PKP PLK S.A. przystąpi niebawem do ogłoszenia procedury przetargowej, której efektem będzie pozyskanie studium wykonalności, samorządy lokalne będą partycypowały w kosztach jego opracowania a stowarzyszenie będzie koordynowało przyszłe prace. Ponadto Stowarzyszenie zaopiniuje dokumenty przetargowe oraz będzie reprezentować samorządy w pracach komisji przetargowej PKP PLK S.A.

Jest to bardzo ważny moment w działaniach stowarzyszenia na rzecz rewitalizacji linii. Zgodne pozyskanie do współpracy PKP PLK S.A. i samorządów sprawi, że projekt dotyczący rewitalizacji linii Żywiec – Sucha Beskidzka będzie gotowy do realizacji za około 2 lata, a przypomnijmy, że gotowość projektu do realizacji to jedno z głównych kryteriów naboru do sfinansowania.

Przypomnijmy, że Studium Wykonalności jest najważniejszym dokumentem wymaganym przy inwestycjach współfinansowanych ze środków wspólnotowych, między innymi definiuje obszary, które wymagają wsparcia w celu osiągnięcia zakładanych wskaźników opłacalności inwestycji. Określa mocne strony przedsięwzięcia oraz ryzyka realizacyjne. Przypomnijmy, że już w maju 2015 r. PKP PLK S.A. ogłosiła procedurę przetargową dla uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji dotyczącej rewitalizacji linii kolejowej nr 97 Żywiec – Sucha Beskidzka.

Spotkanie było także okazją do wymiany spostrzeżeń dotyczących konieczności podejmowania przez wszystkie strony porozumienia spójnych decyzji w zakresie rozwoju linii. Ustalono, że samorządy odtąd będą cyklicznie odbywać spotkania robocze, na których będą mogły ustalać kierunki wspólnych przedsięwzięć i ich koordynacji z urzędami marszałkowskimi, wszak rewitalizacja linii będzie możliwa tylko z jednoczesnym podjęciem odpowiednich działań w obszarze planów transportowych.

Stowarzyszenie od tego momentu jest koordynatorem działań dotyczących pozyskania studium , niemniej swoje działania będzie intensyfikowało również na innych obszarach rozwoju linii nr 97. Stowarzyszenie prowadzi obecnie rozmowy z urzędami marszałkowskimi dotyczące pozyskania z EFRR środków na realizację samej inwestycji, a kolejne spotkanie z Panem Marszałkiem Jackiem Krupą jest zapowiedziane na 14 marca br.


Porozumienie2 Porozumienie3 Porozumienie4 Porozumienie5