Witamy na stronie Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej dotyczącej „Rewitalizacji linii kolejowej  nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka” .


Aby projekt uchwały wszedł do porządku obrad sejmików i został poddany pod głosowanie konieczne było zabranie pod nim co najmniej tysiąc podpisów mieszkańców każdego województwa. Wymagana liczba podpisów została zebrana najpierw w woj. śląskim, a następnie w woj. małopolskim.


Uchwała w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego uwzględnienia przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 Żywiec – gr. województwa (Sucha Beskidzka)” jako inwestycji kluczowej do realizacji przez województwo śląskie w perspektywie finansowej 2021-2027 ze środków Unii Europejskiej została przyjęta przez Sejmik województwa śląskiego w dniu 26 sierpnia 2019 roku. Uchwała Sejmiku woj. śląskiego


W dniu 1 lipca 2020 roku podczas XXIII sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego uwzględnienia przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka – granica województwa (Żywiec)”, jako inwestycji kluczowej do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027 ze środków Unii Europejskiej został jednogłośnie przyjęty przez radnych wojewódzkich. Uchwała Sejmiku woj. małopolskiego


PROJEKT_Uchwała_Apel_Małopolskie

PROJEKT_Uchwała_Apel_Śląskie


Uzasadnienie:

Odcinek linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka – Żywiec [46,239- 81,392 km] stanowi ostatni fragment linii kolejowej nr 97 Skawina – Żywiec. Stanowiący 35,2 km długości odcinek linii kolejowej leży na szlaku międzywojewódzkim łączącym Region Południowy – PL2 (według NUTS 2) w na poziomie intersubregionalnym: PL-216 i PL-225 (według NUTS 3.) W/w odcinek leży ona na terenie dwóch województw, tj. małopolskiego i śląskiego, stanowiąc jednocześnie jeden z korytarzy kolejowych łączących te dwa województwa. Jest to najkrótszy i jednocześnie najszybszy łącznik kolejowy prowadzącej z kierunku Podhala linii nr 98 i biegnącej od granicy ze Słowacją w kierunku Górnego Śląska linii nr 139, stanowiącej docelowo fragment korytarza europejskiego w ramach TEN-T (E65) „Baltic-Adriatic Corridor” (dalej: „Bałtyk-Adriatyk”).

Konieczność rewitalizacji linii kolejowej nr 97 Żywiec – Sucha Beskidzka sygnalizowana jest samorządowi województwa małopolskiego od wielu lat. Linia kolejowa nr 97 oprócz charakteru regionalnego posiada walor istotności dla rozwoju współpracy transgranicznej. Jak wynika z treści podpisanego 21 maja 2015 r. w Starej Lubowli Protokołu z XX posiedzenia Polsko-Słowackiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Transgranicznej, obie strony popierają plan modernizacji odcinka linii kolejowej Żywiec-Sucha Beskidzka, który pozwoliłby ma otwarcie najkrótszego połączenia między Bratysławą i Krakowem.

Na mocy spisanego w marcu 2016 r. porozumienia między PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., siedmioma samorządami powiatów: żywieckiego i suskiego oraz Stowarzyszenia „Kolej Beskidzka”, PKP PLK S.A. opracowały studium wykonalności dla rewitalizacji linii kolejowej nr 97. Opracowana dokumentacja została odebrana w styczniu 2019 r., sprawiając, że inwestycja pod kątem formalno-prawnym jest gotowa do realizacji.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka wpisuje się w założenia polityki spójności Unii Europejskiej w zakresie wzmacniania przyjaznej środowisku konkurencyjnej gospodarki opartej na zrównoważonym transporcie. Okoliczność ta spowodowała dostrzeżenie na przestrzeni ostatnich lat znaczenia inwestycji jako potencjalnie kluczowej dla rozwoju regionu i wpisania jej jako istotnej w programowaniu polityki rozwoju województwa. Inwestycja została ujęta w następujących dokumentach strategicznych województwa małopolskiego:

– Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2010-2030;

– Strategii Rozwoju Transportu Województwa Małopolskiego;

– Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw Małopolskiego i Śląskiego do roku 2020;

– Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Małopolskiego;

– Krajowym Programie Kolejowym.

Aktualny stan techniczny linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka uniemożliwia jej wykorzystanie w pełnej funkcjonalności. Pomimo ograniczeń prędkości, kursujące po linii kolejowej pociągi cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców regionu. Szczególnym przypadkiem jest uruchamiany wspólnie przez województwa: śląskie i małopolskie pociąg ORNAK kursujący pomiędzy Katowicami a Zakopanem.

Rewitalizacja linii kolejowej między Żywcem a Suchą Beskidzką w znaczący sposób skróci czas przejazdu koleją z kierunku aglomeracji krakowskiej na Żywiecczyznę oraz umożliwi przywrócenie regularnych szybkich połączeń kolejowych pomiędzy aglomeracją krakowską a Żywiecczyzną oraz dalej południem Europy.

Aktualny stan prawny nie pozwala na jednoznaczne zdefiniowanie mechanizmów oraz instrumentów wdrażania polityki spójności na poziomie regionalnym dla przyszłej perspektywy finansowej. Stąd nie jest możliwym na obecnym etapie podjęcie uchwały, która byłaby dla przyszłych podmiotów realizujących tę politykę wiążąca w zakresie poszczególnych działań. Powyższy stan nie stoi jednak na przeszkodzie poddania pod głosowanie radnych Sejmiku Województwa Śląskiego wyrażenia w formie apelu woli uwzględnienia inwestycji, jako istotnej dla projektowania przez Zarząd Województwa przyszłej perspektywy finansowej. Fakt złożenia projektu uchwały w trybie inicjatywy obywatelskiej nadaje projektowi szczególny walor znaczenia dla społeczności lokalnej i rozwoju regionu. Jak wynika z informacji Komisji Europejskiej, przekazanej Komitetowi Inicjatywy Uchwałodawczej, na dzień dzisiejszy nie jest znany ostateczny model wdrażania ani zarządzania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla przyszłej perspektywy finansowej. Jednym z rozważanych mechanizmów wdrażania EFRR w nowej perspektywie finansowej UE, jaki zostanie implementowany do nowej ustawy wdrożeniowej, jest pozostawienie modelu, w którym nadal to władze regionalne będą odpowiedzialne za wdrażanie polityki regionalnej, w tym określanie tzw. inwestycji kluczowych, innym modelem jest model nadający powyższe kompetencje właściwemu ministrowi. Z uwagi na powyższe, na dzień dzisiejszy nie jest możliwe podjęcie uchwały innej niż apel, gdyż tylko Apel, jako uchwała intencyjna na dzień dzisiejszy posiada pełne umocowanie prawne wynikające z art. 18 pkt. 20) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 512) a także §70 pkt. 3) Statutu Województwa Śląskiego.
Jak wynika z danych posiadanych przez Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej, brak aktualnie obowiązujących przepisów wdrożeniowych nie wstrzymuje prac przygotowawczych, jakie są realizowane przez podmioty odpowiedzialne na realizację regionalnych inwestycji kolejowych. Jak wynika z informacji przekazanych Komitetowi Inicjatywy Uchwałodawczej przez ministra ds. infrastruktury, niezależnie od obowiązującego porządku prawnego, prowadzone są wstępne uzgodnienia między stroną rządową a regionalną w zakresie ustalenia kluczowych dla regionów inwestycji kolejowych do sfinansowania w przyszłej perspektywie kolejowej. Z uwagi na tę okoliczność, projekt uchwały wkomponowuje się zarówno w te prace i może być dla nich kluczowa. Ponadto Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej zwraca uwagę, że zgodnie z art. 12 ust. 1. pkt. 3) ustawy o samorządzie województwa, samorząd województwa przy formułowaniu strategii rozwoju województwa i realizacji polityki jego rozwoju współpracuje a administracją rządową oraz innymi województwami, stąd zawarte w treści apelu wniesienie do Zarządu Województwa Śląskiego o podjęcie działań wpisujących się w tę współpracę jest w pełni uzasadnione i jest ono istotne, niezależnie od rozwiązań, jakie w tym zakresie zostaną przyjęte w ustawie wdrożeniowej i innych przepisach.

Przyjęcie uchwały nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu województwa, niemniej jednak pozwala ona organowi wykonawczemu województwa na określenie ewentualnych środków alokacji dla uwzględnienia przedsięwzięcia w przyszłej perspektywie finansowej. Jak wynika z informacji przekazanych Komitetowi Inicjatywy Uchwałodawczej przez Stowarzyszenie „Kolej Beskidzka”, Zarząd Województwa Małopolskiego otrzymał w miesiącu marcu br. kopię studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka”, które oprócz Programu Funkcjonalno – Użytkowego, określającego zakres prac oraz parametry docelowe linii, zawiera również szacunkowe koszty, które kształtują się na poziomie ok. 100 mln zł /województwo, co przy zachowaniu wskaźnika dofinansowania na poziomie 65% oznaczałoby udział środków własnych na poziomie ok. 35 mln złotych.