Podpisanie listu intencyjnego w sprawie rewitalizacji linii Żywiec – Sucha Beskidzka


W dniu 31 marca  2021 roku nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy przy realizacji projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka w ramach Programu KOLEJ+ realizowanego pod egidą Ministerstwa Infrastruktury.

Podpisanie listu intencyjnego ma usprawnić współpracę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka skupiającego beskidzkie gminy, przy realizacji projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka z odbudową mijanki w Hucisku jako niezbędny element połączenia z centralną częścią województwa małopolskiego (ŻYWIEC – SUCHA BESKIDZKA – KRAKÓW)”.

List intencyjny w tej sprawie uroczyście podpisali: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Dariusz Starzycki – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Beata Białowąs – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Andrzej Kalata – Starosta Żywiecki, Członek Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka i Antoni Szlagor – Burmistrz Miasta Żywiec, Członek Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka. W wydarzeniu wzięli również udział liczni przedstawiciele samorządów lokalnych.

To kolejny ważny krok, efekt wieloletniej dobrej współpracy Stowarzyszenia Kolej Beskidzka z samorządami lokalnymi i wojewódzkimi oraz zarządcą infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe i Ministerstwem Infrastruktury. Współpracy zapoczątkowanej na etapie przygotowań do opracowania Studium Wykonalności rewitalizacji linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka.

Zlecenie opracowania było efektem zawartego w marcu 2016 roku porozumienia między PKP PLK S.A., Stowarzyszeniem Kolej Beskidzka oraz siedmioma samorządami lokalnymi, przez które przebiega linia. Powiat żywiecki i suski, miasta: Żywiec i Sucha Beskidzka, a także gminy: Jeleśnia, Świnna i Stryszawa na mocy porozumienia współfinansowały opracowanie (po 30 tys. zł. każdy), natomiast pozostałe koszty poniosły PKP PLK S.A. ze środków krajowych w ramach projektu dotyczącego prac przygotowawczych dla wybranych projektów infrastrukturalnych.

Stowarzyszenie na mocy porozumienia było koordynatorem prac pomiędzy Zamawiającym i samorządami lokalnymi, a Studium Wykonalności zostało ukończone w lutym 2019 roku.

Po ukończeniu Studium Wykonalności Stowarzyszenie Kolej Beskidzka podjęło pierwszą w historii inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców w województwach śląskim i małopolskim w sprawie rewitalizacji linii nr 97 Żywiec – Sucha Beskidzka. Inicjatywa miała na celu przedłożenie obu sejmikom wojewódzkim projektu uchwały, w myśl której radni mieli wystosować apel do zarządów województw z wnioskiem dotyczącym uwzględnienia rewitalizacja linii kolejowej nr 97 jako inwestycji kluczowej do realizacji przez województwa w perspektywie finansowej 2021-2027 ze środków Unii Europejskiej.

Po zebraniu wymaganych tysiącu podpisów w województwie śląskim i tyle samo małopolskim, projekt został przyjęty jednogłośnie Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego w sierpniu 2019 roku, a następnie przez Sejmik Województwa Małopolskiego w lipcu 2020 roku.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 97  na odcinku Sucha Beskidzka – Żywiec to pod wieloma względami kluczowa inwestycja dla rozwoju obu województw oraz integracji Zachodniej Małopolski z Żywiecczyzną.